שלום אורח התחבר לרישום או לאזכור סיסמא לחץ כאן
 
        דף הבית     אודותינו     מוצרים     מועדון     המדריך המלא     מדריך הוידאו     שאלות נפוצות     טיפים     צור קשר     איך מגיעים?     תקנון  
  
 

 
ברוכים הבאים לאתר "אלבומבום".
 
נא קראו בעיון את התקנון היטב בטרם הורדת ושימוש בתוכנה ו/או גלישתכם באתר ו/או ביצוע הזמנת מוצרים באמצעות באתר.
 
1.  כללי
1.1  אתר  albombom.co.il  (להלן: "אלבומבום" ו/או "האתר") פותח ומופעל על ידי חברת דפוס אילן בע"מ (להלן: "החברה"). האתר משמש לרכישת הפקות דפוס ומוצרים נוספים המבוססים על תמונות וטקסטים המשוגרים למפעילי האתר באמצעות רשת האינטרנט.
1.2 תוכן התקנון מהווה את הבסיס המשפטי לשימושך באתר ו/או בתוכנות לעריכת ספרים ומוצרים אישים ו/או כל תוכנה אחרת הזמינה להורדה ו/או לשימוש באתר (להלן: "התוכנה"), והוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ו/או בתוכנה ו/או בהזמנת המוצרים באמצעות האתר.
1.3 כל הרוכש שירותים ו/או מוצרים ו/או מתעתד לרכוש ו/או עושה שימוש באתר ו/או בתוכנה לרבות הורדתה ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר ו/או מי המציע את שירותיו במסגרת זירת העורכים מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.
1.4 אם מסיבה כלשהי אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או מקצתם, אינך רשאי לעשות שימוש בalbombom.co.il ובכלל זה באתר, ו/או בתוכנה ו/או בשירותים של האתר ו/או החברה לכל מטרה שהיא לרבות הזמנת מוצרים.
1.5 האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. לקבלת גרסה עדכנית נא הקפד להיכנס לתקנון כפי שמפורסם באתר בטרם כל שימושך באתר ו/או בתוכנה. הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת.
1.7 ­תקנון זה עודכן לאחרונה ב 23.12.09
2.   תנאי שימוש באתר
2.1 השימוש באתר ו/או בתוכנה יעשה רק בהתאם ליעודם המקורי של התוכנה והאתר ורק בהתאם להוראות המופיעות בתקנון זה.
2.2 באתר יוכלו לעשות שימוש רק גולשים שהזדהו באופן מלא בהתאם לטופס ההזדהות ואשר הינם בגירים, בעלי כתובת דוא"ל תקינה ובעלי כרטיס אשראי בתוקף.
2.3 קטינים ו/או אנשים אשר אינם כשירים משפטית לביצוע פעילות משפטית ללא אישור אפוטרופוס יוכלו להירשם רק באישור וליווי מבוגר ו/או האפוטרופוס בהתאמה אשר הינו בעל כרטיס האשראי וירשם עבורם כבעל החשבון באתר.
2.4 היה והמשתמש הוא תאגיד, הנרשם בשם התאגיד, מצהיר ומאשר כי הוא רשאי לפעול בשם התאגיד ולחייב אותו.
2.5 לתשומת לבך, מילוי ו/או רישום ו/או ציון פרטים כוזבים יכול להוות עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית.
2.6 האתר ו/או החברה לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש שיעשה על ידך ו/או על ידי יתר גולשי האתר, בין במישרין ובין בעקיפין בתוכנה, בשירותים ו/או במוצרים, לרבות תוכן החומרים המועלים לאתר ו/או הנשלחים להדפסה ו/או המופצים על ידי גולשי האתר.
2.7 אחסון חומרים על ידי החברה ו/או האתר ללקוחות האתר אינו מהווה בשום מקרה מסירת חזקה בחומר לידי החברה ו/או האתר.
2.8 אסור בתכלית האיסור לעשות שימוש באתר או בתוכנה לצורך העלאת טקסטים ו/או חומר אשר מוגנים בזכויות יוצרים ואין למשתמש את האישור המתאים להם  ו/או מהווים הפרת סימני מסחר ו/או שמות מסחריים ו/או סודות מסרים ו/או מדגמים ו/או פטנטים ו/או המכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, משפיל ו/או מעליב ו/או הסתה ו/או שקרי ו/או מטעה ו/או מהווים משום הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או מהווים פגיעה בפרטיות ו/או כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר המקים עילה לתביעה ו/או מפר הוראת כל דין לרבות אך לא להוציא חוק איסור לשון הרע תשכ"ה-1067 ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשכ"א-1981.
2.9 המשתמש באתר ו/או בתוכנה ו/או המעביר חומרים לצורך הפקת מוצרי דפוס מצהיר ומתחייב כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בחומר המועלה על ידו לאתר ו/או לתוכנה ו/או עושה בהם שימוש, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים של התמונות המועלות לאתר ו/או שקיבל אישור מבעל הזכויות לעשות בהם שימוש כחוק.
2.10 המפר הוראות סעיף זה לרבות סעיפים 2.8 ו-2.9, מיפה את כוחה של החברה להעביר אליו כל תביעה אשר תתקבל, ככל שתתקבל, בעקבות הפרותיו ולהסיר מהחברה כל אחריות בעניין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לתבוע מהמפר שיפוי ו/או פיצוי בגין מלוא הנזקים ו/או ההליכים המשפטיים שנגרמו לחברה ו/או לאתר ו/או למפעיליה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למי ממשתמשיה ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות הפרותיו.
2.11  המשתמש מצהיר ומתחייב לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים , ואנדלים (VANDALS), יישומים מזיקים למחשבי האתר ו/או החברה.
2.12 מפעילי האתר אינם יכולים לפקח על כל החומרים המועלים לאתר. יחד עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, חומרים שאינם ראויים, ממחשבי החברה ו/או האתר כולם או מקצתם ו/או מניעת הדפסתם של החומרים הנ"ל, ולפעול בכל דרך שתראה לה בהתאם להפרה שתבוצע. אין באמור לעיל כדי להטיל על החברה אחריות לפקח על החומרים המועלים לאתר ו/או הנשלחים להדפסה.
2.13 החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לבטל הזמנות של רוכש ו/או משתמש המפר את הוראות התקנון ו/או אשר נמנע בעבר שלא כדין מלשלם עבור המוצרים שנרכשו באתר.

3. שמירה וגיבוי
3.1  המשתמשים נדרשים לגבות את החומר בו הם עושים שימוש באלבומבום בכל דרך שהיא לפני העברתו ולפני כל שימוש בו באתר ו/או בתוכנה ובכלל זה משלוח החומר במייל, בדואר ו/או באמצעות סוכן מכירות של החברה ו/או בכל דרך אחרת.
3.2  אלבומבום ו/או החברה לא ישאו בכל אחריות לאי גיבוי החומר על ידי המשתמשים ו/או לשחזור קבצים אשר הועלו לתוכנה ו/או הועברו לאתר ושנפגעו ו/או נמחקו מכל סיבה שהיא לפני או אחרי הפקתו.
3.3  המשתמשים לא יהיו זכאים לכל פיצוי מהחברה ו/או מהאתר לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן רווח ו/או אובדן מידע בין במישרין ובין בעקיפין מכל מין וסוג שהם. 
3.4  האתר ו/או החברה אינם מתחייבים לשמור את החומר שהועבר לרשותם בכל זמן שהוא. על כן מומלץ לשמור גיבוי של החומר במחשב האישי.
3.5  במקרה של אובדן חומר לפני שהופק, כך שלא ניתן יהיה לשחזרו, יוחזר ללקוח מלוא הסכום אותו שילם

 
4. שימוש בתוכנה
4.1 זכויות יוצרים: הבעלות, הזכויות בתוכנה לרבות הדוקומנטציה וזכויות היוצרים, סימני המסחר, זכויות פטנט ו/או כל נכס אחר הקשור בתוכנה ולרבות הקוד שלה הינם בבעלותה של החברה. הרישיון המוענק על ידי חוזה זה מקנה לך את הזכות להשתמש בתוכנות האתר בכפוף לתנאי הסכם זה – התקנון- אשר אינו מהווה הסכם מכר.
4.2 כל זכויות היוצרים בתוכנה של אלבומבום והחומר המצורף אליה שייכות לחברה. אסור להעתיק, לשכפל, לבצע בה כל שינוי, למזגה בכל אופן שהוא או לכלול אותה עם תוכנה אחרת, להציע אותה להורדה מאתר באינטרנט, לבצע כל פעולה של "הנדסה לאחור". הנך עשוי להיות אחראי מבחינה חוקית בגין כל הפרת זכויות יוצרים שנגרם על ידי הפרתך לתנאי הסכם זה.
4.3 הגבלות בשימוש: הנך רשאי להשתמש בתוכנה למטרה הבלעדית של הזמנת מוצרים בתשלום מ-albombom.co.il. אין לגלות, לפרסם, לתרגם, לשחזר או להפיק העתקים של התוכנה או חומר כתוב המצורף לה ו/או לשנות, לעבד, לתרגם או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על חומרים כתובים בלי הסכם כתוב מראש של החברה. אינך רשאי למכור ו/או להשכיר ו/או לעשות כל פעולה אחרת בתוכנות מעבר לאמור בתקנון.
4.4 החברה מעניקה לך בחינם רישיון שהינו בלעדי לשימושך בהעתק אחד של התוכנה לצורך הזמנת מוצרים מהאתר בהתאם להוראות התקנון. רישיון זה יבוא לסיומו האוטומטי בלי הודעה מראש באם תפר את תנאי הרישיון כמפורט בתקנון. עם סיום הרישיון, עליך להשמיד את החומרים הכתובים ואת כל ההעתקים של התוכנה לרבות העתקים ששונו, באם קיימים. 
4.5 מדיניות עדכון התוכנה: החברה תפיץ מפעם לפעם, ללא הודעה מראש, גרסה מעודכנת של התוכנה. תוכן הגרסה המעודכנת נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. הגרסה המעודכנת תכלול בין השאר מחירון. המחירון התקף יהיה תמיד זה שפורסם באתר במועד ביצוע ההזמנה בפועל.

4.6

הגבלת אחריות: התוכנה באתר, לרבות הוראות שימוש, מוגשת לך לשימוש כפי שהיא (AS IS). הנך מוותר מראש על כל טענה כנגד החברה ו/או האתר בנוגע לשירותים המוענקים ע"י התוכנה, תכונות המשולבות בהן ו/או תוצאות השימוש בתוכנה ו/או השפעתן על המחשב שברשותך באופן ישיר או עקיף. החברה אינה מעניקה כל אחריות לגבי השימוש בתוכנה או בתוצאות השימוש שלה. שום אינפורמציה בעל פה או בכתב כולל יעוץ אשר ניתן על ידי צוות האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה יכולים ליצור כתב אחריות כאמור.
4.7 בכל מקרה החברה לא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן רווח ו/או אובדן מידע בין במישרין ובין בעקיפין מכל מין וסוג שהם.
4.8 במידה ואינך מקבל תנאים אלו, הנך נדרש להפסיק את תהליך ההתקנה ו/או השימוש באופן מיידי, ולמחוק את התוכנה ככל שהורדה על ידך.
5. דגשים לפני הזמנת מוצרים:
5.1 מאחר ומדובר במוצרי דפוס שאין ביכולתנו לשלוט על תוכנם בבקשה קרא בעיון פרק זה.
5.2 בטרם שליחת ההזמנה עליך לערוך בדיקה מקדמית של הספר/האלבום/המוצר המוזמן, לפי העניין, ובפרט בדיקה באמצעות אפשרות "תצוגה מקדימה".
5.3
ההזמנה הסופית היא שתחייב את המזמינים, ולמזמינים לא תעמודנה כל טענות בכל הקשור למוצרים, כל עוד הם יודפסו כפי שהופיעו בתצוגה המקדימה.
5.4 החברה ו/או האתר לא תהיינה אחראיות לאיכות המוצרים ולכל תקלה הנובעת מהגהה לא טובה, שגיאות במיקומי התמונות ו/או העמודים, חוסר ניצול מקסימלי של עמודים או שטחי הדפסה וכל דבר הקשור לטעויות מסוג זה. המוצר יודפס כפי שהוא מופיע בתצוגה המקדימה.
5.5 החברה ו/או האתר לא תהיינה אחראיות לשגיאות הנובעות מאיכות נמוכה של התמונות ו/או כמות העותקים המוזמנת.
5.6 יש לקחת בחשבון סטייה של עד 15% בין גוון המוצרים המוצגים במסך לצבעים הפועל ולפער של עד  מ"מ במידות המוצרים, הנובעים מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה בפועל. המשתמשים והמזמינים מאשרים ומסכימים כי ידוע להם שהפער הנ"ל לא יחשב כפגם במוצר המוזמן על ידם. 
6.  הזמנת מוצרים ואספקה
6.1 הזמנת המוצר והעברתו להדפסה הינה בכפוף לבדיקת הקובץ אשר ישלח על ידך ע"י החברה וחיוב תקין של כרטיס האשראי. רק לאחר אישור בדיקת הקובץ וחברת כרטיס האשראי ישלח לדוא"ל שלך אישור מטעם החברה על קבלת ביצוע ההזמנה והעברתו לייצור (הזמנת מוצר סופית).
6.2 מחירי המוצרים באתר עשויים להתעדכן מעת לעת.  בטרם ביצוע ההזמנה ועל מנת לוודא את המחירים העדכניים מומלץ לבצע עדכון גרסה של התוכנה לפני ביצוע כל הזמנה. למען הסר ספק בכל מקרה המחירון המחייב הינו זה שמופיע באתר במועד שליחת ההזמנה.
6.3 מועדי ההספקה המפורסמים באתר יחשבו מרגע העברת ההזמנה לייצור לאחר בדיקת תקינות הקובץ וחיוב תקין של כרטיס האשראי. מועדי ההספקה אינם כוללים את זמן המשלוח כפי שיבחר על ידך. במקרה של הפקת דפוס הכוללת ריבוי עותקים ודרישה של הלקוח לעותק להגהה, זמן האספקה יחשב ממועד אישור ההגהה החתום שישלח הלקוח.
6.4 במהלך ביצוע ההזמנה יתכן ותינתן למזמין האופציה להקיש קוד שחולק מראש המזכה את ההזמנה בהנחה כספית. לאחר הקשת הקוד יוצג סיכום החשבון להזמנה המגלם בתוכו את ההפחתה של ההנחה הכספית. למען הסר ספק, הקודים המופצים הינם לשימוש חד פעמי אלא אם צוין אחרת. החשבון המוצג יכנס לתוקף רק לאחר קבלת ההזמנה באתר ואימות תקפות הקוד מול מאגר המידע המרכזי של החברה. במידה ונעשה בקוד שימוש קודם, ההזמנה לא תחויב והנך מתבקש לפנות לשירות הלקוחות להמשך טיפול.
6.5 המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל ו/או חברות המתמחות בהפצה ובהתאם לזמני המשלוח הנהוגים אצלם. בכל מקרה החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים בגין עיכוב במסירת המוצר בשל כח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתה לרבות אך לא להוציא שביתות ועיצומים.
6.6 תעריפי מחירי המשלוח הנקובים באתר הינם בישראל בלבד. עבור משלוח מחוץ לישראל יקבע מחיר באמצעות שירות הלקוחות של אלבומבום.
6.7 החברה פועלת בכל האמצעים הסבירים על מנת לספק את המוצר ליעדו. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון שחבילה הנשלחת באמצעות דואר או שליח עלולה להיאבד. במקרה זה, ולאחר קבלת אישור רשמי מחברת המשלוחים על האובדן, החברה תספק את המוצר המוזמן מחדש. החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים כלפי נזק ישיר או עקיף לרבות פגיעה בצנעת הפרט ו/או הפרטיות כתוצאה מהגעת המוצר המוזמן לצד שלישי. במקרה של חומר רגיש מומלץ לפנות טלפונית למוקד שירות הלקוחות של האתר ולבקש "איסוף עצמי" של המוצר ממשרדי החברה. במקרה של איסוף עצמי לא יבוטלו דמי הטיפול והמשלוח.
6.8 האתר ו/או החברה לא יהיה אחראי לאובדן משלוח בשל מסירת כתובת דואר שגויה ו/או חסרה.
6.9 בעת מסירת המוצר רשאי האתר לדרוש נוכחות של בעל כרטיס האשראי שחויב לצורך זיהוי וחתימה על שובר האשראי.
6.10
ביצוע רכישה באתר ו/או אישור במקומות המיועדים לכך באתר מהווה אישור להיות מנוי על הדוא"ל השיווקי של האתר, ומהווה אישור להיכלל ברשימת הדיוור של האתר ו/או החברה. במידה ותרצה תוכל להסיר את עצמך
מרשימת התפוצה ע"י פניה למייל:
 support@albombom.co.il.
6.11 באלבומבום מיושמת מערכת אבטחת איכות קפדנית ביותר, במידה וקיבלת מוצר אשר יש חשש שהינו פגום, יש להעבירו תוך 14 יום למשרדי החברה עפ"י הכתובת המצוינת באתר בצירוף חשבונית הרכישה לצורך בדיקה. מוצר פגום יזוכה במלוא הסכום, או יוחלף בהפקה מחודשת בהתאם להחלטת החברה. בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי.
7.   ביטולים
7.1 ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981).
7.2 לתשומת לבך, בהתאם לחוק לא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת.
7.3 הודעת ביטול יש להעביר בכתב לפי הפרטים המפורסמים באתר. החברה תכבד בקשה לביטול הזמנות שטרם נכנסו לתהליך היצור.
8.  התחייבות אלבומבום ל"קניה בטוחה"
8.1  למרות האמור בסעיף 7 לעיל, ומאחר ואלבומבום בטוחה באיכות מוצריה, ומחוייבת למתן שירות איכותי ושביעות רצון ללקוחותיה, החברה מאפשרת ללקוחותיה, המזמינים בפעם הראשונה דרך האתר ספרים ו/או אלבומים בלבד, לבטל את הזמנתם לאחר קבלת המוצרים תוך מתן החזר כספי מלא בניכוי עלות המשלוח. 
8.2 מטרת ההתחייבות "הנאה מההזמנה הראשונה" לאפשר ללקוחות האתר החדשים להתרשם ממוצרינו מבלי לקחת סיכון כספי.
8.3 החזר כספי יינתן במקרה של חוסר שביעות רצון מאיכות ההדפסה בלבד.
8.4 ההתחייבות "הנאה מההזמנה הראשונה" תקפה להזמנות של עד 3 עותקים (כולל).
8.5 לקבלת ההחזר הכספי יש להקפיד לפעול באופן הבא:
 
8.5.1 יש לשלוח את כל עותקי הספרים ו/או האלבומים שהוזמנו ונתקבלו באריזתם המקורית באמצעות דואר רשום לכתובת: ת.ד. 12359, אשדוד 77600,  וזאת לא יאוחר מ-3 ימי עסקים מיום קבלת המוצרים. דמי המשלוח לא יכללו בהחזר הכספי ולא יוחזרו ללקוח.
8.5.2 לא יינתן החזר כספי על החזר חלקי של עותקים אשר הוזמנו (למשל 3 אלבומים מתוך 10 או ספר אחד מתוך 3 ספרים שהוזמנו) אלא רק במידה וכל העתקי האלבומים ו/או הספרים שהוזמנו הוחזרו לחברה.
8.5.3 המחאה על הסכום המלא של ההזמנה כפי שמופיע בחשבונית הרכישה, תשלח בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת כל עותקי הספרים ו/או האלבומים שהוזמנו במשרדי החברה. ההמחאה תרשם לפקודת הלקוח בהתאם לרישום על גבי החשבונית ותשלח לכתובת המצוינת בחשבונית.
8.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום לקוח מלבצע הזמנות נוספות עתידיות באתר בעקבות קבלת ההחזר כמתואר בסעיף זה.
8.7 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות התוכנית "התחייבות להנאה מההזמנה הראשונה" בכל עת ללא כל הודעה מוקדמת. תוקף הביטול ו/או השינוי יחול על כל הזמנה שבוצעה לאחר פרסום התקנון המעודכן בעניין באתר.
9.  מועדון לקוחות וצבירת נקודות
9.1 מועדון הלקוחות ותוכנית צבירת נקודות מאפשרים ללקוחותיה הקבועים והנאמנים של אלבומבום להנות מהטבת מחיר לרכישת מוצרים בהזמנותיהם העתידיות.
9.2 תוכנית צבירת נקודות באמצעות מועדון לקוחות חלה בהתאם לכללים הבאים:
 
9.2.1 יש להצטרף למועדון הלקוחות לאחר ביצוע ההזמנה באתר.
9.2.2 על מנת להצטרף לתוכנית יש למלא פרטים אישים בטופס הנמצא בחשבון המשתמש. מילוי כל הפרטים הינו תנאי להשתתפות.
9.2.3 רק הזמנות נוספות של הלקוח אשר יוזמנו באתר באמצעות כרטיס אשראי ותחויבנה באופן אוטומטי ע"י המערכת, יזכו את בעל החשבון בהטבה. (הזמנות שבעבורן הוגשה בקשה ל"חיוב טלפוני" וישולמו באמצעות מוקד שירות הלקוחות לא יעניקו את ההטבה ללקוח).
9.2.4 כל הזמנה שתחויב באופן אוטומטי תעניק לחשבון הנקודות של הלקוח נקודות בשווי 8% מסך התשלום שבוצע בהזמנה בניכוי משלוח (לא יצברו נקודות על הנחות וקופונים).
9.2.5 הלקוח יהיה רשאי לנצל את הנקודות שברשותו לטובת קבלת הנחה. המפתח להנחה הינו: (1 נקודה = 1 ש"ח) .
9.2.6 תוקף הנקודות הניתנות בתוכנית הינן למשך 12 חודשים. לאלבומבום תהיה הזכות למחוק נקודות שלא מומשו בפרק הזמן האמור.
9.2.7 ההטבה הינה אישית וניתנת לחשבון ספציפי ועל כן אינה ניתנת להעברה בין חשבונות שונים גם אם הם של אותו לקוח.
9.2.8 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התוכנית ו/או לסיים אותה ללא כל הודעה מוקדמת.
10.  חבר מביא חבר MLM
10.1 אלבומבום מאפשרת ללקוחותיה חברי המועדון לצבור נקודות בעבור גיוס לקוחות חדשים אשר יזמינו מוצרים באמצעות האתר וכן עבור כל הזמנה עתידית שלהם.
10.2 נקודות אלו יזכו את הלקוח בהנחה כספית בעת ביצוע ההזמנה הבאה שלו ממוצרי האתר.
10.3 על מנת להתחיל ולצבור נקודות בעבור חבר חדש יש לבחור באופציית "חבר מביא חבר". יש למלא את כל פרטי החבר במקום המתאים וללחוץ "שלח". חשבון הלקוח (הלקוח הממליץ) יזוכה בנקודות בשווי של 4% מערך התשלום (התשלום בניכוי דמי משלוח ומבצעים כגון קופונים או הנחות כל שהן) בעת ביצוע כל הזמנת מוצר באתר על ידי החבר אשר הוזמן ישירות על ידך וזאת בכפוף לתנאים הבאים:
 
10.3.1 החבר אינו רשום במערכת האתר ו/או לא ביצע הזמנה קודמת.
10.3.2 החבר יירשם כלקוח של אלבומבום בעקבות הזמנת הלקוח המזמין וייבצע הזמנות על פי המחירון המתפרסם באתר.
10.3.3 אין מגבלה על כמות הנקודות שניתן לצבור. תוקף הנקודות יהיו למשך 12 חודשים מיום צבירתן. לאלבומבום תהיה הזכות למחוק נקודות שלא מומשו בפרק הזמן האמור.
10.3.4 החברה תהיה רשאית לבטל את התוכנית ו/או לשנות את כללי ו/או את יחס ההמרה של הנקודות לשקלים ללא כל הודעה מוקדמת. הערך הנוכחי להנחה: 1 נקודה = 1 ₪.
10.4 הלקוח יוכל לעקוב באמצעות החשבון האישי שלו על צבירת הנקודות ומאיזה חבר קיבל אותן.
11. שדרת המעצבים
11.1 אתר אלבומבום מפעיל כשירות ללקוחותיו שירות מפגש בין גולשים המציעים שרותי עריכת ספרים בתשלום באמצעות אלבומבום לבין גולשים המחפשים לרכוש שירותי עריכת ספרים בתשלום (להלן "שירות המפגש").

11.2

שירות המפגש האמור נמצא תחת לשונית "שדרת המעצבים" ומופעל על פי הכללים הבאים:
 
11.2.1 שימוש הלקוחות בשירות שדרת המעצבים, ייעשה בהתאם לאמור בתקנון האתר.
11.2.2 ההתקשרויות שבין העורך לבין אלבומבום ושבין העורך ללקוחות האתר תעשה בהתאם לאמורבתקנון זה. העורך מצהיר כי קרא את תקנון האתר לרבות האמור בסעיף זה ומקבל על עצמו לנהוג על פיו.
11.2.3 "מעצב", הינו לקוח האתר אשר מיוזמתו מציע את שירותיו באתר. לקוח יהא רשאי להציע את שירותיו רק לאחר שצבר ניסיון בהפקת ספרים באלבומבום.
11.2.4 יובהר כי הצהרות המעצב הינן באחריותו בלבד וכי אלבומבום ו/או החברה לא יהיו אחראים בשום מקרה להצהרות המעצב ו/או לנכונותן וכי החברה ו/או אלבומבום לא יבדקו את הצהרותיו ו/או יאמתו אותן.
11.2.5 החברה ו/או האתר אינם אחראים בשום מקרה לטיב העורכים, המידע אשר נמסך על ידם, איכות השירות וטיב העבודה. באחריות הלקוח ליצור קשר עם העורך ולבחון את התאמתו לפרויקט, המחיר המבוקש ולרמת השירות לה הוא מצפה.
11.2.6 החברה ו/או אלבומבום לא יתנו ו/או יהיו אחראים באופן ישיר או עקיף לכל תמורה שתסוכם בין העורך ללקוחו.
למען הסר כל ספק מובהר כי הקשר העסקי היחיד הינו בין העורך לבין לקוחו וכי אלבומבום משמש לצורך העניין כפלטפורמה לנוחות יצירת הקשר בלבד.
אלבומבום אינו מהווה אמצעי לגביית התמורה שבין העורך לבין לקוחו.
11.3 בפנייתו של המעצב לאתר בבקשה להיכלל במאגר המעצבים, מתחייב המעצב כלפי האתר אלבומבום ולקוחות האתר לאמנת שירות ואיכות כדלקמן:
 
11.3.1 אמת והגינות בפרסום: המעצב ישמור על הגינות בפרסום, יקפיד למלא בדייקנות את כל המידע המוצג לגביו.
11.3.2 גילוי נאות ושקיפות המידע: המעצב יספק את המידע המלא החיוני לצרכן לפני ביצוע העסקה. מידע זמין ורלוונטי הינו תנאי הכרחי להגינות עסקית.
11.3.3 שירות נאות: המעצב יבטיח מתן שירות ראוי, גם לאחר השלמת העסקה.
11.3.4 כיבוד החוק: המעצב מתחייב לפעול בהגינות תוך כיבוד ההגנות הצרכניות בחוק וחוקי מדינת ישראל.
11.3.5 שמירה על פרטיות: המידע האישי שייך לצרכן. המעצב מתחייב לשמור על הפרטיות הלקוחות ולא לעשות כל שימוש לרעה ו/או שימוש החורג מההראשה שניתנה לו לצורך עריכת האלבום בחומר שנמצא ברשותו.
11.3.6 כיבוד כללי האתר והתקנון – המעצב מחוייב לשמור על כללי אלבומבום ותקנון האתר.
11.4 התמורה ואופן התשלום בגין עריכת הספר תיקבע באופן ישיר בין המעצב למזמין העבודה וללא כל התערבות של אלבומבום.
11.5  באחריות מזמין העבודה לבחון ולאשר את הספר לפני ביצוע ההזמנה באתר, לא תתקבלנה תלונות על איכות הספר שתלויות בעבודת המעצב.
11.6 ניהול שדרת המעצבים תעשה לפי שיקול דעת מנהל האתר, האתר אינו מתחייב להציג ו/או לפרסם את כל המעצבים במידה שווה באתר. אופן הפרסום באתר אינו מעיד על העדפת עורך אחד על פני השני.
11.7 האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר מ"שדרת המעצבים" מעצב לפי שיקול דעתו הבלעדית ומבלי לתת על כך הודעה מראש.
11.8 אלבומבום שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לבטל ו/או להשעות בכל עת את שירות שדרת המעצבים ו/או לשנות את תנאי השימוש בו.
11.9 חל על המעצב איסור מוחלט לעשות כל שימוש בטקסטים או בעיצוב כלשהו אשר: מוגנים בזכויות יוצרים ואין לו את האישור הנדרש לעשות בהם שימוש ו/או מהווים עדות או פותחים פתח לעבירה פלילית או עוולה אזרחית ו/או מהווים משום הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או הינם חומרי תועבה ו/או פורנוגרפיה (ובכלל זה עירום כלשהו) ו/או מהווים גילויי גזענות ו/או פוגעים בצנעת הפרט ו/או מהווים הפרת סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ו/או כל חומר שהוא, המקים עילה לתביעה ו/או מפרים הוראת דין לרבות אך לא להוציא חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.
11.10 המעצב נותן בזאת לאלבומבום את רשותו הבלתי חוזרת להשתמש בדוגמאות המועלות מטעמו לאתר זה כחלק מחומר פרסומי של האתר בכל דרך ואמצעי שאלבומבום תמצא לנכון, וזאת גם במידה והמעצב יפסיק את פעילותו באמצעות האתר.
11.11 המעצב מחוייב לדווח ולשלם את כל התשלומים הקבועים על פי חוק בחוק למס הכנסה, מס ערך מוסף והמוסד לביטוח לאומי בגין הכספים שיגבה מלקוחות האתר.
11.12 שיפוי
11.12.1 המעצב יהא האחראי הבלעדי לכל הנזקים מכל מין וסוג שהם אם יגרמו לאלבומבום ו/או לחברה ו/או למי מעובדיה ו/או למי מבעלי מניותיה ו/או למי מטעמה כתוצאה מהפרת העורך את הצהרותיו ו/או התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.
11.12.2 מבלי לגרוע מן האמור, ישפה המעצב את אלבומבום  ו/או החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מי מטעמה, עקב טענות ו/או דרישות ו/או תביעות שהופנו למי מהם, כתוצאה מפעולות ו/או מחדלי ו/או רשלנות המעצב וזאת תוך 7 ימים ממועד קבלת דרישה.
11.13 העדר יחסי עובד מעביד
11.13.1 המעצב מצהיר ומסכים כי בין המעצב לבין החברה ו/או אלבומבום ו/או מי מנהליה ו/או מי מבעלי מניותיה לא מתקיימים ו/או יתקיימו יחסי עובד מעביד.
11.13.2 המעצב הינו סוכן עצמאי הנותן שירותים מטעם עצמו ללקוחות האתר. המעצב מצהיר כי ידוע לו שאלבומבום משמשת כפלטפורמה בלבד לתיווך בינו לבין לקוחות האתר כאמור בתקנון זה.
11.13.3 המעצב מצהיר כי לא יתבע קיומם של יחסי עבודה מכל סיבה שהיא. היה ולמרות האמור לעיל יקבע על ידי רשות כלשהי כי המעצב הינו עובד החברה ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מי ממנהלי מתחייב המעצב לשפות את החברה ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או ממנהליה בגין כל סכום שיחוייבו בו הנובע מהקביעה כי בין הצדדים התקיימו יחסי עובד מעביד לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. התשלום יבוצע על ידי המעצב בתוך 14 יום ממועד הפסיקה כאמור לעיל.
11.13.4 כמו כן, ישפה המעצב את אלבומבום ו/או החברה ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבין החברות הקשורות אליה, בגין כל חבות שתוטל עליהם ע"י שלטונות מס הכנסה ו/או ביטוח לאומי בגין אי תשלום ניכויים וזאת אם יקבע ע"י מס הכנסה או ביטוח לאומי כי המעצב הינו עובד אלבומבום ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמה ו/או מי מבין החברות הקשורות אליה.
12. קניין רוחני
12.1 זכויות היוצרים והקניין הרוחני באלבומבום, בשירותיה  ובתוכנה הינם של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם. מבלי לגרוע מהאמור, החברה הינה הבעלים ו/או בעלת זכויות השימוש ו/או ההפצה של השמות ושל הסימנים המסחריים של האתר ובתוכנה, בפטנטים ובמדגמים של האתר ובתוכנה, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובתוכנה ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בהם.
12.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי שאייקונים ( icons ), מידע, תצוגה וכיו"ב המופיעים באתר ובתוכנה, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים בהם.
12.3 אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, ו/או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.
12.4 העברת חומר, לצורך כל שימוש שהוא, לאתר, לתוכנה ו/או לחברה ו/או למי מטעמם מהווה אישור בעצם הפעולה, שהמעביר הינו בעל זכויות היוצרים בחומר ו/או שהמעביר קיבל אישור להשתמש בחומר כדין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם הזכויות המוענקות למשתמשים באתר ו/או לשימושם בו.
13. שיפוי
13.1 המשתמשים באתר ו/או בתוכנה יפצו ו/או ישפו את האתר ו/או החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לאתר ו/או לחברה ו/או לכל צד שלישי כלשהו הקשור אליהם, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכנים של המשתמשים המופיעים באתר ובכל שירות שבו ו/או למוצרי האתר, או הקשורים לשימוש שעשו המשתמשים באתר ו/או ו/או בשירותיו ו/או במוצריו, וזאת לאחר דרישה ראשונה של האתר ו/או החברה, והמשתמשים מוותרים באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה בקשר לאמור.
13.2 המשתמשים מייפים את האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה להעביר אליהם כל תביעה שהיא מכל מין וסוג שהוא במידה ותתקבל כזאת, ולהסיר כל אחריות מהם בנושא הפרת הוראה מהוראות תקנון זה.
   
14.  מידע מסחרי
14.1
האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם אינם אחראים לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה  לאתר ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. האתר ו/או החברה לא מפקחים על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינם אחראים לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, האתר ו/או החברה שומרים לעצמם את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתם הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.
15. הגנת הפרטיות
15.1 הגלישה באתר, השימוש בתוכנה והשימוש בשירותים הכלולים במי מהם מהווה הסכמה מצידכם לכך שהאתר ו/או החברה יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שהמשתמשים עושים בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. האתר ו/או החברה רשאים להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיהם ובכלל זה שירות וסקרים.
15.2 האתר ו/או החברה מקפידים לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנותיהם והם ישמרו על פרטיות המשתמשים ולא יגלו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמשים ו/או כל מידע אחר בנוגע אליהם. למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמשים עצמם.
15.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, גולשי האתר ו/או המשתמשים בו ו/או בתוכנה, מסכימים בזאת כי האתר ו/או החברה יהיו רשאים לחשוף את פרטי המשתמשים וכל מידע הנוגע לשימוש שנעשה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין המשתמשים לבין האתר ו/או החברה, ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע"י המשתמשים, ו/או במקרה שהאתר ו/או החברה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יסברו כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלהם או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותם של האתר ו/או החברה עם צד שלישי כלשהו.
16. הגבלת אחריות
16.1 השירותים מוצעים למשתמשים באתר ובתוכנה הינם as is. האתר ו/או החברה לא ישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמשים ו/או למטרותיהם.
16.2 האתר ו/או החברה אינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר ו/או החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל האתר ו/או החברה מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
16.3 אספקת השירותים ע"י האתר ו/או החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים. האתר ו/או החברה אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים כאלה ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
16.4 האתר ו/או החברה אינם אחראיים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשים כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או שירותיו, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.
16.5 האתר ו/ואו החברה אינם מפקחים ואינם אחראיים לגבי המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור Links מתוך האתר. האתר ו/או החברה אינם מתחייבים, כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.
16.6 במידה והמשתמשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בינם לבין הגורמים השלישיים, האתר ו/או החברה לא יהיו צד להתקשרות וכן לא יהיו אחראים בשום דרך שהיא, ולא ישאו באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שיהיו להם כתוצאה מהתקשרויות אלה.
16.7 בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ו/או עקיף ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים.
16.8 האתר ו/או החברה רשאים להסיר תכנים מהשירותים, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן המשתמשים עשו שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לאחרים, ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, ו/או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמשים פעלו באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.
16.9 כמו כן רשאים האתר ו/או החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה ו/או הקמה במערכות המשמשות אותם. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על האתר ו/או החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתם של המשתמשים לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.
16.10 האתר ו/או החברה יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר והתוכנה, המראה שלהם, השירותים הכלולים בהם, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לאיש. למשתמשים לא תעמודנה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 17. הדין החל וסמכות שיפוט
17.1 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה ו/או עסקה ו/או סכסוך הנוסע ממנו ו/או מרכישה באמצעות יעשו בהתאם לדיני מדינת ישראל.
17.2 סמכות השיפוט המקומית והיחודית לדיון בכל סכסוך ו/או תביעה ו/או שאלה משפטית בעניין תקנון זה ו/או כל פעולה ו/או עסקה שקשורה לאתר תהיה לבית המשפט השלום באשדוד ו/או לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, לפי העניין.
17.3 כמו כן מוסכם, על המשתמשים כי לשם האמור לעיל הרי שהרישומים הנמצאים בידי האתר ו/או החברה כגון רישומי הנהלת חשבונות, רישומי מחשב וכיו"ב בדבר כל עניין הקשור לשימוש ו/או פעולות באתר ו/או להזמנות ו/או להתחשבנות ו/או לכל עניין אחר יהיו ראיה לנכונותם.
18.  סוף דבר
18.1 המשך ההתקנה של התוכנה ו/או שימוש באתר ו/או הזמנת מוצרי האתר מהווה אישור קריאת תוכנו והסכמה לו על ידכם.                          
18.2 הנכם נדרשים לבצע הפסקת השימוש באלבומבום אם וכאשר אינכם מקבלים תנאי הסכם זה.

 

 

 אלבומבום: אלבומי תמונות, אלבומים דיגיטליים, לוחות שנה ומוצרי תמונות איכותיים בעיצוב אישי

 powered by Netonline.co.il

הירוקים
אלבום אקולוגי
מה זה אלבום אקולוגי?
אודות החברה
מי אנחנו
אלבומבום בתקשורת
הקניה הבטוחה
מועדון אלבומבום
חבר מביא חבר
תקנון
צור קשר
הצהרת נגישות
תמיכה
ביטול חסימת מייקרוסופט
שאלות נפוצות
טיפים
המדריך המלא
מדריך הוידאו
התחברות מרחוק
הורדת DotNet
שירות לקוחות
מוצרים
הרחבות - תוספות לתוכנה
אלבומים
לוחות שנה
מחברות
אלבום ירוק
הורדת תוכנה
הורדות מהרשת
מאמרים
טיפים לצילומי תקריב איכותיים
מדריך לרכישת מצלמה דיגיטאלית
המדריך המלא לפוטושופ-1
המדריך המלא לפוטושופ-2
קורס צילום למתחילים במייל
קישורים
4You - מתנות אישיות
אתר מדריכים
ייעוץ ארגוני
Baby Organic
שליחת קבצים גדולים